เกี่ยวกับโปรแกรม

About Program..

โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ
e-Budget59@Surat V3.25

     โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ หรือโปรแกรมตัดยอดงบประมาณออนไลน์ตัวนี้นั้น พัฒนาต่อเนื่องจาก e-Budget เดิม ที่ท่าน อาจารย์อดิศักดิ์ คัมภีระ (ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) ได้เคยพัฒนาไว้ เวอร์ชันนี้ เพิ่มและอำนวยความสะดวกในส่วนของการตรวจสอบ การเบิกจ่ายและการยืม-ล้างเงินยืม ซึ่งจะช่วยเจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดในการตรวจสอบข้อมูล การยืมคืน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลผู้ยืมเงิน ไม่ให้ยืมซ้ำซ้อน.

รายละเอียดโปรแกรม

ขอขอบคุณ 
1. อ.อดิศักดิ์  คัมภีระ : ผ้พัฒนาต้นแบบ
2. ผอ.ธนกร  เกื้อกูล : ระบบวันที่เบิกจ่าย
2. ผอ.กานดา  ทองคลองไทร : ระบบเงินยืม
3. ผอ.อรณิช วรรณนุช : วันที่แสดงการดำเนินงาน
4. รองฯ ศุภโชค ศิริสุข : อำนวยการ
5. อ.จิราพร กาญจนจรัส : ผู้ร่วมก่อตั้ง
6. ผู้อำนวยการ สถานศึกษา กศน.สุราษฎร์ธานีทุกท่าน
7. นายวิเลิศ  ไชยสิทธิ : ผู้ร่วมก่อตั้ง
8. เจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดทุกท่าน : ผู้ร่วมทดสอบ

ผู้พัฒนา : อนัตชัย  เกตุแก้ว 

e-Mail : rhce2005@hotmail.com
Line ID : rnutsurat

update : 25/ตุลาคม/2558